Home » Dynastia Qing: Cz Onkowie Dynastii Qing, Wojny W Epoce Qing, Powstanie Bokser W, I Wojna Opiumowa, Wojny Opiumowe, Wojna Chi Sko-Fran by Source Wikipedia
Dynastia Qing: Cz Onkowie Dynastii Qing, Wojny W Epoce Qing, Powstanie Bokser W, I Wojna Opiumowa, Wojny Opiumowe, Wojna Chi Sko-Fran Source Wikipedia

Dynastia Qing: Cz Onkowie Dynastii Qing, Wojny W Epoce Qing, Powstanie Bokser W, I Wojna Opiumowa, Wojny Opiumowe, Wojna Chi Sko-Fran

Source Wikipedia

Published August 2nd 2011
ISBN : 9781232670636
Paperback
34 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 32. Rozdzia?y: Cz?onkowie dynastii Qing, Wojny w epoce Qing, Powstanie bokser w, I wojna opiumowa, Wojny opiumowe, Wojna chi?sko-francuska, Powstanie Nian, Rewolucja Xinhai, Dorgon, Powstanie Bia?ego Lotosu, PowstanieMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 32. Rozdzia?y: Cz?onkowie dynastii Qing, Wojny w epoce Qing, Powstanie bokser w, I wojna opiumowa, Wojny opiumowe, Wojna chi?sko-francuska, Powstanie Nian, Rewolucja Xinhai, Dorgon, Powstanie Bia?ego Lotosu, Powstanie tajping w, Cixi, Powstanie Miao 1795-1806, II wojna opiumowa, Sto dni reform, Wojna chi?sko-japo?ska, Zaifeng, Powstanie O?miu Trygram w, Forty Dagu, Traktat nerczy?ski, Alute, Zongli Yamen, Yixin, Powstanie Miao 1735-1736, Powstanie Wang Luna, Traktat nanki?ski, Zaiyi, Yikuang, Jaxa, Yixuan, Pujun, Traktat kiachta?ski, Order Podw jnego Smoka, Rada Wojenna, Hengzhen, Order Niebieskiego Smoka, Aisin Gioro, Order Czerwonego Smoka, Komitet Administracyjny, Order Czarnego Smoka, Order tego Smoka, Kancelaria do Spraw Marynarki Wojennej, Sekretariat Cesarski. Fragment: Powstanie bokser w - zbrojne wyst?pienie ludowe w p nocno-wschodnich Chinach w latach 1899-1901, skierowane przeciwko cudzoziemcom i dynastii Qing. Inspiratorem powstania by?o tajne stowarzyszenie Yihequan (tzw. bokserzy, st?d nazwa). ?o?nierze bokser w (1900)Mianem bokser w potocznie okre?la si? cz?onk w tajnego stowarzyszenia o nazwie Pi w imi? sprawiedliwo?ci i pokoju (chin. Yihequan). Organizacja ta, powsta?a na pocz?tku XIX wieku w prowincji Shandong by?a jedn? z grup wywodz?cych si? z antymand?urskiego Stowarzyszenia Bia?ego Lotosu. S?owo pi (i w dalszej kolejno?ci bokserzy) pochodzi od sztuk walki ?wiczonych przez cz?onk w ruchu. Bokserzy praktykowali tak?e rozmaite techniki szama?skie, przed walk? wprowadzaj?c si? w mistyczny trans. Pod koniec XIX wieku ponad 80% mieszka?c w Chin utrzymywa?o si? z uprawy roli, a tryb i warunki ?ycia niewiele zmieni?y si? od czas w dynastii Tang. Kraj by? nieudolnie zarz?dzany przez olbrzymi?, niewydoln? i skorumpowan? machin? biurokratyczn?, podporz?dkowan? dworowi w Pekinie. Kl?ska Chin w I wojnie opiumowej i zawarcie w 1842 roku traktatu nanki?skiego zapocz?tkowa?y proces penetracji Chin przez mocarstwa ...